แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 29
1
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3816

ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ค่านิยมโครงสร้าง 
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน
ความหมายของ แรงงาน
ภาพรวมตลาดแรงงานไทย 
การขาดแคลนแรงงานไทย 
ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน 
รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
นโยบายกระทรวงแรงงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/145

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมเฉลยอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4762

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการรับ  จ่ายเงินจากคลัง 
เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
การวิเคราะห์และวางแผนงาน
การประสานงาน 
การจัดการองค์การ
เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ 
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ 
การบริหารราชการ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560  2579) 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/89

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/920

คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นโยบายของรัฐบาล
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25402 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทษบาล พ.ศ. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนจำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ราคา 299 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2839

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ 
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรู้ด้านงานเลขานุการ
การประสานงาน 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/231

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ พร้อมเฉลย ปี 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/product/3677

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ พร้อมเฉลย ปี 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
แคลคูลัสขั้นพื้นฐานพร้อมแนวข้อสอบ
สถิติ 
เจาะข้อสอบ ฟิสิกส์
เจาะข้อสอบ เคมี
เจาะข้อสอบ ชีววิทยา
ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพร้อมแนวข้อสอบ 
ความรู้เกี่ยวกับปรสิตวิทยา
ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา
ความรู้เกี่ยวกับโภชนวิทยา
การสาธารณสุขทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต
ความรู้เกี่ยวกับ อนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาสุขภาพ
ความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ 
การสาธารสุขระหว่างประเทศ และการจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน
เจาะข้อสอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เจาะข้อสอบ ด้านสาธารณสุข


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/87"

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบายไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-6929941-ไฟล์+PDF+คู่มือ+เนื้อหา+แนวข้อสอบ+พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน+กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

รหัสสินค้า: 005651
ราคา: 299.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นโยบายของรัฐบาล
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25402 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทษบาล พ.ศ. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนจำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
การศึกษา / คำอธิบายกฎหมายมรดก กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
« เมื่อ: เมื่อวานนี้ เวลา 13:59:11 »
คำอธิบายกฎหมายมรดก กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_742818_th_7094810

คำอธิบายกฎหมายมรดก กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
ผู้แต่ง : กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 2 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696206
 
ที่มาและการบังคับใช้กฎหมายลักษณะมรดก การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก ทรัพย์มรดก ทายาท การเสียสิทธิในการรับมรดก สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของญาติ สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของคู่สมรส การรับมรดกแทนที่ มรดกของพระภิกษุ พินัยกรรม ลักษณะของพินัยกรรม คุณสมบัติของผู้ทำพินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม ประเภทของผู้รับพินัยกรรม แบบของพินัยกรรม ผลของพินัยกรรม ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดของพินัยกรรม การตีความพินัยกรรม การจัดการและการปันทรัพย์มรดก การรวบรวมทรัพย์มรดก การแบ่งมรดก  
 
สารบาญ
 
ส่วนที่ 1 ที่มาและการบังคับใช้กฎหมายลักษณะมรดก
ส่วนที่ 1 ความทั่วไป
1. ที่มาของกฎหมายมรดก
1.1 กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย
1.2 กฎหมายตราสามดวง
1.3 กฎหมายมรดกก่อนการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
1.4 กฎหมายมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6
2. การบังคับใช้กฎหมายลักษณะมรดกในปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
บทที่ 1 เหตุการณ์ตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
1.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
1.2 เหตุแห่งการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
1.2.1 เหตุแห่งความตาย
1.2.1.1 ความตายตามธรรมชาติ
1.2.1.2 ความตายตามกฎหมาย
1.2.2 เหตุประการอื่น
บทที่ 2 ทรัพย์มรดก
2.1 ความหมายของทรัพย์มรดก
2.1.1 ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิด
2.1.1.1 ทรัพย์สิน
2.1.1.2 สิทธิ
2.1.1.3 หน้าที่และความรับผิด
2.1.2 ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดไม่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้
2.1.2.1 ลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยสภาพ
2.1.2.2 ลักษณะเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยกฎหมาย
3.1.3 ทรัพย์ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดมีอยู่ก่อนหรือ
บทที่ 3 ทายาท
3.1 ความหมายของทายาท
3.2 ความสามารถในการเป็นทายาท
3.2.1 ความสามารถที่จะได้รับมรดก
3.2.2 ความสามารถในการเป็นทายาท
3.3 ประเภทของทายาท
3.3.1 ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย
3.3.1.1 ทายาทประเภทญาติ
3.3.1.2 ทายาทประเภทคู่สมรส
3.3.2 ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม
3.4 ผุู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมายกรณีพิเศษ
3.4.1 แผ่นดิน
3.4.1.1 แผ่นดินถือเป็นทายาทตามกฎหมายหรือไม่
3.4.1.2 แผ่นดินหมายถึงผู้ใด
3.4.1.3 มรดกตกทอดแก่แผ่นดินเมื่อใด
3.4.2 วัด
บทที่ 4 การเสียสิทธิในการรับมรดก
4.1 การตัดมิให้รับมรดก
4.1.1 บุคคลที่อาจถูกตัดมิให้รับมรดก
4.1.2 วิธีการตัดมิให้รับมรดก
4.1.2.1 การตัดมิให้รับมรดกโดยการทำพินัยกรรม
4.1.2.2 การตัดมิให้รับมรดกโดยทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
4.1.3 ผลของการตัดมิให้รับมรดก
4.1.4 การถอนการตัดมิให้รับมรดก
4.2 การสละมรดก
4.2.1 บุคคลที่สามารถแสดงเจตนาสละมรดก
4.2.2 วิธีการแสดงเจตนาสละมรดก
4.2.2.1 การทำเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
4.2.2.2 การทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ
4.2.3 เงื่อนไขของการสละมรดก
4.2.3.1 การสละมรดกแต่เพียงบางส่วนหรือทำโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
4.2.3.2 การสละมรดกที่ต้องได้รับอนุมัติจากศาลเสียก่อน
4.2.3.3 การสละมรดกขณะที่เจ้าของมรดกยังมีชีวิตอยู่
4.2.4 ผลของการสละมรดก
4.2.4.1 ผู้สละมรดกไม่มีสิทธิได้รับมรดกจากเจ้ามรดก
4.2.4.2 ผู้สืบสันดานของทายาทคนนั้นมีสิทธิสืบมรดกแทนได้
4.2.4.3 ผู้ที่ได้สละมรดกไม่มีสิทธิในส่วนทรัพย์สินอันผู้สืบสันดานของตนได้รับมรดกแทน
4.2.4.4 ผู้สืบสันดานของผู้รับพินัยกรรมไม่มีสิทธิสืบมรดกแทนได้
4.2.4.5 กรณีทายาทโดยธรรมสละมรดกเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ของตนเสียเปรียบ
4.2.4.6 กรปันส่วนแบ่งของผู้ที่ได้สละมรดกให้แก่ทายาทอื่น
4.3 การกำจัดมิให้รับมรดก
4.3.1 บุคคลที่อาจถูกกำจัด
4.3.1.1 ทายาทโดยธรรม
4.3.1.2 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
4.3.2 มูลเหตุการณ์กำจัดมิให้รับมรดก
4.3.2.1 กรณียักย้ายหรือปิดบังทรัพย์มรดก
4.3.2.2 กรณีกระทำการฐานเป็นผู้ไม่สมควร
4.3.3 ผลขอลการถูกกำจัดมิให้รับมรดก
4.3.3.1 ทายาทจะถูกกำจัดมิให้รับมรดกเพียงใด
4.3.3.2 การสืบมรดกของทายาทผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดก
4.3.4 การถอนการถูกกำจัดมิให้รับมรดก
4.4 การมิได้เรียกร้องทรัพย์มรดกภายในอายุความ
4.4.1 ความหมายของคดีมรดก
4.4.2 อายุความคดีมรดก
4.4.2.1 อายุความฟ้องมรดก
4.4.2.2 อายุความฟ้องเรียกตามข้อกำหนดพินัยกรรม
4.4.2.3 อายุความสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้กองมรดก
4.4.3 สิทธิยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
ส่วนที่ 3 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
บทที่ 1 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้รับพินัยกรรม
1.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
1.2 สิทธิในทรัพย์มรดกของผู้รับพินัยกรรม
1.2.1 ผู้รับพินัยกรรมมีสิทธิในทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก
1.2.2 ผู้รับพินัยกรรมมีสิทธิในทรัพย์มรดกก่อนทายาทโดยธรรม
1.3 ส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 2 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของญาติ
2.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
2.2 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของญาติ
2.2.1 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของผู้สืบสันดาน
2.2.2 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของบิดามารดา
2.2.3 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
2.2.4 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
2.2.5 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของปู่ ย่า ตาและยาย
2.2.6 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของลุง ป้า น้า และอา
บทที่ 3 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของคู่สมรส
3.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
3.2 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
3.2.1 การคิดส่วนแบ่งและการปันทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่
3.2.2 สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสในกรณีที่เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
3.2.3 สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสที่เป็นคู่สัญญารับเงินรายปี
3.3 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของคู่สมรส
3.3.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
3.3.2 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของคู่สมรสตามบรรพ 5
3.3.3 สิทธิและส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกของคู่สมรสก่อนบรรพ 5
บทที่ 4 การรับมรดกแทนที่
4.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
4.2 ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่
4.2.1 ผู้สืบสันดานของทายาท
4.2.2 ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดาน
4.3 เหตุแห่งการรับมรดกแทนที่
4.3.1 บุคคลซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดก
4.3.2 บุคคลดังกล่าวถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย
4.4 เงื่อนไขของการรับมรดกแทนที่
4.4.1 ผู้สืบสันดานของทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 (2) หรือ (5) ไม่สามารถรับมรดกแทนที่ได้
4.4.1.1 กรณีทายาทโดยธรรมลำดับบิดามารดา
4.4.1.2 กรณีทายาทโดยธรรมลำดับปู่ ย่า ตา และยาย
4.4.2 การับมรดกแทนที่บังคับระหว่างทายาทโดยธรรม
4.4.3 สิทธิในการรับมรดกแทนที่มีเฉพาะผู้สืบสันดานโดยตรง
4.4.4 ผู้สืบสันดานต้องมีสิทธิบริบูรณ์ในการรับมรดกแทนที่
4.4.5 สิทธิในการรับมรดกแทนที่ของผู้สละมรดก
4.5 ผลของการรับมรดกแทนที่
4.5.1 สิทธิของผู้สืบสันดานในการรับมรดกแทนที่
4.5.2 ส่วนแบ่งของผู้สืบสันดานในการรับมรดกแทนที่
บทที่ 5 มรดกของพระภิกษุ
5.1 สิทธิของทรัพย์สินขิงพระภิกษุ
5.1.1 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
5.1.2 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ
5.2 สิทธิฟ้องคดีเรียกเอาทรัพย์มรดกของพระภิกษุ
ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
บทที่ 1 ลักษณะของพินัยกรรม
1.1 พินัยกรรมเป็นคำส่งกำหนดการเผื่อตาย
1.2 ข้อกำหนดในพินัยกรรมหรือคำสั่งนั้นเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการอื่นๆ
1.3 ทรัพย์สินในข้อกำหนดในพินัยกรรมเป็นของผู้ทำพินัยกรรม
บทที่ 2 คุณสมบัติขิงผู้ทำพินัยกรรมและผู้รับพินัยกรรม
2.1 กรณีผู้ทำพินัยกรรม
2.1.1 ผู้เยาว์
2.1.2 คนไร้ความสามารถหรือคนวิกลจริต
2.1.3 คนเสมือนไร้ความสามารถ
2.1.4 คู่สมรส
2.1.5 ผู้อยู่ในความปกครอง
2.2 กรณีผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 3 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม
3.1 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
3.1.1 ความหมายและสิทธิของผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
3.1.2 ความรับผิดของผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป
3.2 ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
3.2.1 ความหมายและสิทธิของผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
3.2.2 ความรับผิดของผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ
บทที่ 4 แบบของพินัยกรรม
4.1 พินัยกรรมแบบธรรมดา
4.1.1 วิธีการทำพินัยกรรมแบบธรรมดา
4.1.2 การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบธรรมดา
4.2 พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
4.2.1 วิธีการทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
4.2.2 การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ
4.3 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
4.3.1 วิธีการทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
4.3.2 การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
4.3.3 หน้าที่ของเจ้าพนักงาน
4.4 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ
4.4.1 วิธีการทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
4.4.2 การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
4.5 พินัยกรรมแบบวาจา
4.5.1 วิธีการทำพินัยกรรมแบบวาจา
4.5.2 ผลของพินัยกรรมแบบวาจา
4.6 พินัยกรรมสำหรับคนในบังคับไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
4.7 พินัยกรรมสำหรับบุคคลที่รับราชการทหารหรือทำการเกี่ยวข้องอยู่กับราชการทหารในภาวะการรบหรือการสงคราม
บทที่ 5 ผลของพินัยกรรม
5.1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
5.2 เหตุบางประการเกี่ยวกับผลของพินัยกรรม
5.2.1 พินัยกรรมมีเงื่อนไข
5.2.1.1 พินัยกรรมมีเงื่อนไขบังคับก่อน
5.2.1.2 พินัยกรรมมีเงื่อนไขบังคับหลัง
5.2.2 พินัยกรรมที่มีเงื่อนไขเวลา
5.2.2.1 ความหมายพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขเวลา
5.2.2.2 ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไข
5.2.3 พินัยกรรมเกี่ยวกับการตั้งผู้จัดการทรัพย์สิน
5.2.4 พินัยกรรมก่อตั้งมูลนิธิ
5.2.5 พินัยกรรมปลดหนี้ให้ลูก
5.2.8 พินัยกรรมผู้ปกครองทรัพย์
5.2.8.1 การทำพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์
5.2.8.2 วิธีการตั้งผู้ปกครองทรัพย์
5.2.8.3 บุคคลซึ่งจะเป็นผู้ปกครองทรัพย์
5.2.8.4 ระยะเวลาของการเป็นผู้ปกครองทรัพย์
5.2.8.5 ผลของความเป็นผู้ปกครองทรัพย์
บทที่ 6 ความไม่เป็นผลของพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
6.1 การเพิกถอนพินัยกรรม
6.1.1 วิธีการเพิกถอนพินัยกรรม
6.1.1.1 การทำพินัยกรรมฉบับใหม่
6.1.1.2 ผู้ทำพินัยกรรมขีดฆ่าหรือทำลายพินัยกรรม
6.1.1.3 ผู้ทำพินัยกรรมโอนหรือทำลายทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งข้อกำหนด
6.1.2 เวลาเพิกถอนพินัยกรรม
6.2 การตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
6.2.1 ความหมายของการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
6.2.2 เหตุแห่งการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
6.2.2.1 ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม
6.2.2.2 ข้อกำหนดพินัยกรรมมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง
6.2.2.3 ผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม
6.2.2.4 ทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหายหรือถูกทำลาย
6.3 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
6.3.1 ความหมายของความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
6.3.2 เหตุแห่งความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
6.3.2.1 พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมที่มีข้อกำหนดห้ามโอน
6.3.2.2 พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมที่มีผลโมฆะ
6.3.2.3 พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมที่มีข้อกำหนดให้จำหน่ายทรัพย์สินที่ยกให้แก่บุคคลอื่น
6.3.2.4 พินัยกรรมที่เป็นโมฆียะ
บทที่ 7 การตีความพินัยกรรม
ส่วนที่ 5 การจัดการและการปันทรัพย์มรดก
บทที่ 1 ผู้จัดการมรดก
1.1 บุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดก
1.1.1 ผู้จัดการมรดกต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
1.1.2 ข้อพิจารณาในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยศาล
1.2 การตั้งผู้จัดการมรดก
1.2.1 วิธีการตั้งผู้จัดการมรดก
1.2.1.1 การแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม
1.2.1.2 การแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
1.2.2 ความมีผลของการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
1.3 สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก
1.3.1 สิทธิของผู้จัดการมรดก
1.3.2 หน้าที่ของผู้จัดการมรดก
1.3.2.1 ผู้จัดการมรดกต้องจัดการมรดกด้วยตนเอง
1.3.2.2 ผู้จัดการมรดกทำนิติกรรมที่ตนเองมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได้
1.3.2.3 ผู้จัดการมรดกต้องจัดการมรดกโดยเสียงข้างมาก
1.3.2.4 การจัดทำบัญชีมรดก
1.3.2.5 การจัดการศพของเจ้ามรดก
1.3.2.6 การสืบหารตัวผู้มีส่วนได้เสีย
1.3.2.7 การเรียกเก็บหนี้สิน
1.3.2.8 การทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการมรดกและการแบ่งปันมรดก
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการมรดกกับทายาทและบุคคลภายนอก
1.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการมรดกกับทายาท
1.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างทายาทกับบุคคลภายนอก
1.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการมรดกกับบุคคลภายนอก
1.5 การสิ้นสุดความเป็นผู้จัดการมรดก
1.6 อายุความฟ้องคดีเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก
บทที่ 2 การรวบรวมทรัพย์มรดกและการชำระหนี้มรดก
2.1 การรวบรวมทรัพย์มรดก
2.1.1 วิธีการรวบรวมทรัพย์มรดก
2.1.1.1 ผู้จัดการมรดกเรียกให้ทายาทส่งมอบทรัพย์มรดกที่ครอบครองอยู่
2.1.1.2 ผุ้จัดการมรดกทวงถามลูกหนี้แห่งกองมรดกให้ชำระหนี้
2.1.1.3 ผู้จัดการมรดกสืบหาทรัพย์ของเจ้ามรดก
2.1.2 ระยะเวลาในการรวบรวมทรัพย์มรดก
2.2 การชำระหนี้กองมรดก
2.2.1 สิทธิของเจ้าหนี้ที่จะฟ้องบังคับชำระหนี้
2.2.2 ลำดับของหนี้ที่ได้รับชำระ
2.2.3 ลำดับของทรัพย์มรดกที่จะได้รับชำระหนี้
2.2.3.1 กรณีเจ้ามรดกหรือกฎหมายได้กำหนดลำดับของทรัพย์มรดกที่จะนำออดมาชำระหนี้
2.2.3.2 กรณีเจ้ามรดกหรือกฎหมายมิได้กำหนดลำดับของทรัพย์มรดกที่จะนะอกชำระหนี้
2.2.4 วิธีชำระหนี้กองมรดก
2.2.4.1 การชำระหนี้โดยการชำระราคาหรือส่งมอบทรัพย์สิน
2.2.4.2 การชำระหนี้โดยขายทอดตลาดหรืตีราคาทรัพย์
2.2.4.3 การชำระหนี้โดยให้เจ้าหนี้เป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
2.2.4.4 การชำระหนี้โดยลูกหนี้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้
2.2.5 ผลของการชำระหนี้
บทที่ 3 การแบ่งมรดก
3.1 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดก
3.1.1 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกร่วมกัน
3.1.2 ทายาทมรส่วนเท่ากันในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
3.1.3 การไม่เสื่อมสิทธิในการแบ่งปันทรัพย์มรดกของทายาท
3.2 วิธีการแบ่งปันทรัพย์มรดก
3.2.1 ทายาทต่างเข้าครอบครองทรัพย์มรดกเป็นส่วนสัดตามที่ตกลงกัน
3.2.2 การขายทรัพย์มรดกเอาเงินแบ่งกัน
3.2.3 การทำสัญญาแบ่งทรัพย์มรดกไว้ต่อกัน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_742818_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

8
ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1431

ตะลุยโจทย์ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม 1,500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า : 316
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
9786163827722
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 7
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 8
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 9
แนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกคหกรรม ชุดที่ 10


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. ท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบาย ปี 60

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2449 

สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. ท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบาย ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานเกียรตินิยม
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 225 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก 
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
1. พ.ร.บ.ข่าวมูลข่างสารทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
4. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
5. ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
6. ความรู้ด้านกฎหมายอาญา
7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
8. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและทางคดีต่างๆ
9. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม"ลักษณะงานที่ปฏิบัติ"ของตำแหน่งนิติกร
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
ราคา 245 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม
10.นิติกรปฏิบัติการ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

10
ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3816

ไฟล์ PDF คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ค่านิยมโครงสร้าง 
เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน
ความหมายของ แรงงาน
ภาพรวมตลาดแรงงานไทย 
การขาดแคลนแรงงานไทย 
ปัญหาแรงงานไทยในปัจจุบัน 
รวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
นโยบายกระทรวงแรงงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/145

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
ไฟล์ eBook คู่มือ+เจาะข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มากกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4446

ไฟล์ eBook คู่มือ+เจาะข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มากกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 8
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 200 êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1. 
แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2. 
แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชุดที่ 3. 
เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบายคู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-980555-6929940-คู่มือ+เนื้อหา+แนวข้อสอบ+พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน+กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น+เฉลยพร้อมคำอธิบาย.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย

รหัสสินค้า: 005650
ราคา: 299.00 บาท
รายละเอียด:
คู่มือ เนื้อหา+แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉลยพร้อมคำอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 362 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- นโยบายของรัฐบาล
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวง มหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25402 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. เทษบาล พ.ศ. พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนจำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979858_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
เจาะแนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2300
เจาะแนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อสอบ 1000 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 281 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542โทรสั่ง 0879993997
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69
*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

14
รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ 1,500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4708

รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์  1,500 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : ทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์และติวอีสานดอทคอม
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า : 355
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
9786163827661
 
สารบัญ
 
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 7
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 7
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 8
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 8
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 9
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 9
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 10
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 10
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 11
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 11
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 12
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 12
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 13
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 13
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 14
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 14
แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 15
เฉลยแนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 15


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)15
ไฟล์ PDF เคล็ดลับข้อสอบ+แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ใช้ได้ทุกระดับ พร้อมเฉลยอธิบาย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4119

ไฟล์ PDF เคล็ดลับข้อสอบ+แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ใช้ได้ทุกระดับ พร้อมเฉลยอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย :สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า
รูปแบบ :   eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
อุปมาอุปไมย
อนุกรม
ตรรกศาสตร์
เงื่อนไขภาษา
เงื่อนไขสัญลักษณ์
การอ่านข้อมูลจากตาราง
คณิตศาสตร์ทั่วไป
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
การเติมคำในช่องว่าง
การเรียงลำดับ
การอ่านบทความสั้น
การอ่านบทความยาว
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

ตัวอย่างเล่มนี้ คลิก


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)หน้า: [1] 2 3 ... 29